Varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Zakon o javnih zbiranjih, ki je objavljen na straneh »zakonodaja«, v prvem odstavku 12. a člena določa, da mora organizator javne prireditve iz 1. in 2. točke 12. člena zakona (gospodarska družba in samostojni podjetniki posamezniki oziroma društva in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti), ki organizira prireditev kot svojo redno dejavnost, s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, zagotoviti vzdrževanje reda izključno z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če:  1. prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek in nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač),

  2. prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali prireditve organizira po 23. uri.


Redna dejavnost organiziranja javnih prireditev


V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o javnih zbiranjih, se organiziranje prireditev šteje kot redna dejavnost, če jih poslovni subjekti organizirajo v svojih poslovnih prostorih vsak dan, vsak vnaprej določen dan v tednu ali v drugih časovnih razmikih, vendar vsaj 12 dni v razdobju enega leta. V teh primerih ni potrebno prijaviti prireditev na pristojni policijski postaji, temveč mora pred pričetkom organiziranja prireditev obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve o potrditvi načrta varovanja, ki ga izdela imetnik licence in o pričetku varovanja.


Občasno organiziranje javnih prireditev


Na podlagi drugega odstavka 12. a člena Zakona o javnih zbiranjih mora vzdrževanje reda z varnostniki oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program. Ti organizatorji morajo poleg tega, da morajo vzdrževati red na prireditvi z varnostniki oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, prireditev prijaviti tudi pristojni policijski postaji in pred pričetkom organiziranja prireditev obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve o potrditvi načrta varovanja, ki ga izdela imetnik licence ter pričetku varovanja.


V skladu z ZZasV-1 morajo biti varnostniki, ki vzdržujejo red na prireditvi, v delovni obleki in označeni, da so varnostniki.


Določba 12. a člena Zakona o javnih zbiranjih ureja obveznost zgoraj navedenih organizatorjev javnih prireditev, da na prireditvi zagotavljajo red z varnostniki, ki jih (običajno) po pogodbi zagotavlja subjekt – imetnik licence, ki opravlja dejavnost zasebnega varovanja in ima licenco za varovanje javnih zbiranj (imetnik licence).


Licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih


Družba za zasebno varovanje, ki opravlja varovanje nočnih lokalov mora pridobiti ustrezno licenco za varovanje v gostinskih lokalih in izpolnjevati zakonske pogoje. Varnostniki morajo poleg splošne usposobljenosti biti še posebej strokovno usposobljeni za varovanje takšnih prireditev. Izdelati mora načrt varovanja, ki ga potrdi organizator iz katerega so razvidni načrtovani varnostni ukrepi. Podatki o organizatorju javne prireditve, ki se varuje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (ime in priimek oz. firma ter naslov prireditve), so javno dostopni in se objavijo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve:


http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/zasebno_varovanje_detektivi/zasebno_varovanje/evidence_vloge_in_obrazci/