Varovanje oseb

Varnostnik telesni stražar je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.


Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo varnostnik telesni stražar so: • nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik in vsaj srednja strokovna izobrazba;

 • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja;

 • dovoljenje za posest in nošenje orožja;

 • vozniški izpit B-kategorije.


Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja se izvaja na treh nivojih: 1. strokovnim usposabljanjem za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kandidati usvojijo znanja in spretnosti za opravljanje del in nalog varnostnega osebja;

 2. z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje posodablja in osvežuje znanje in se pripravlja na obdobni preizkus strokovne usposobljenosti;

 3. s strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje poglablja in razširja strokovno znanje in se pripravlja na preizkus strokovne usposobljenosti.


Osebe se morajo vsakih pet let po opravljenem osnovnem strokovnem usposabljanju udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja.


Če oseba obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ne opravi najpozneje v šestih mesecih po poteku petih let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja, se šteje, da ni strokovno usposobljena in da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.


Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.


Službena izkaznica, varnostnik telesni stražar


Službena izkaznica je dokument, s katerim varnostno osebje izkazuje, da ima podeljeno licenco in upravičenost za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja.


Prosilcu se na podlagi vloge izda službena izkaznica za tisto vrsto dela, za katero je strokovno usposobljen in izpolnjuje pogoje.


POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIDOBITEV SLUŽBENE IZKAZNICE VARNOSTNIK TELESNI STRAŽAR


1. Ustrezna starost


Za pridobitev službene izkaznice mora biti posameznik star najmanj 18 let. Polnoletnost lahko izkaže z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom.


2. Državljanstvo


Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.


3. Varnostno preverjanje


Varnostno preverjanje opravi ministrstvo, ki zbira podatke o varnostnih zadržkih, i za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ter detektivske dejavnosti. Opravljeno mora biti pred izdajo licence.


V postopku varnostnega preverjanja se ugotavlja obstoj varnostnih zadržkov.


Varnostni zadržki so ugotovitve: 1. da je prosilec za licenco pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 2. da je prosilec za licenco pravnomočno obsojen za drugo kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece in je v povezavi z opravljanjem detektivske dejavnosti ali;

 3. da obstaja utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti prosilca za licenco pri opravljanju detektivske dejavnosti.


Licenca se izda, če pristojni organ ugotovi, da varnostni zadržki ne obstajajo.


Varnostno preverjanje lahko opravi ministrstvo na podlagi lastnoročno podpisanega soglasja, ki je del vloge za pridobitev licence, da sme Ministrstvo za notranje zadeve, zaradi ugotavljanja pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti, pridobiti podatke iz uradnih evidenc, skladno z določili zakona, ki ureja detektivsko dejavnost.


4. Aktivno znanje slovenskega jezika


Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, da je posameznik, ki želi opravljati določeno dejavnost, na slovenski šoli pridobil najmanj osnovnošolsko izobrazbo oziroma ima potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni.


Izpit se lahko opravi pri dvanajstih zunanjih izvajalcih Centra za slovenščino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.


5. Zdravstvena in psihična sposobnost


Zdravstveno in psihično sposobnost ugotavlja zdravnik specialist medicine dela in športa na podlagi zdravniškega pregleda.


Prosilec ni zdravstveno in psihično ustrezen, če je z zdravniškim pregledom ugotovljeno, da je odvisen od alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.


6. Odvzem službene izkaznice


Pristojni organ lahko imetniku službene izkaznice zaradi razlogov varovanja javnega interesa, pri čemer upošteva okoliščine storitve in težo kršitev ter vpliv na varnost ljudi ali premoženja, z odločbo izreče odvzem posamezne službene izkaznice, če: 1. ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev ali ni več poslovno sposoben,

 2. že kljub pravnomočni izrečeni globi za prekrške stori novo istovrstno kršitev:

  1. opravlja naloge zasebnega varovanja in ni v delovnem razmerju pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja,

  2. pri zasebnem varovanju uporablja druga prisilna sredstva, živali kot prisilno sredstvo ali nevarne predmete, katerih uporaba je s tem zakonom prepovedana, ali

  3. zaradi nezakonite in nestrokovne uporabe ukrepov varnostnika pride do povzročitve telesne poškodbe ali kršitve človekovih pravic in svoboščin, 3. mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno odločbo, ali

 4. je zaradi nezakonitega ali nestrokovnega dela imetnika službene izkaznice prišlo do hujše posledice za življenje in zdravje ljudi, javni red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu), če javnega interesa ni bilo mogoče zavarovati z drugimi sredstvi, s katerimi bi se manj poseglo v pridobljene pravice.


Če pristojni organ ugotovi, da imetnik službene izkaznice ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog zasebnega varovanja, uvede postopek odvzema in o tem obvesti imetnika licence ali izvajalca internega varovanja.


7. Strokovna usposobljenost in izobrazba


Za pridobitev službene izkaznice varnostnik telesni stražar je potrebna nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik osebni stražar. Predpogoji za pridobitev NPK varnostnik telesni stražar so: 1. nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik in vsaj srednja strokovna izobrazba;

 2. najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja;

 3. dovoljenje za posest in nošenje orožja;

 4. vozniški izpit B-kategorije.


Dokazila


Fotokopija srednješolskega spričevala, fotokopija pogodbe o zaposlitvi ali delovne knjižice, fotokopija vozniškega dovoljenja ter fotokopija dovoljenja za posest in nošenje orožja. Omenjena dokazila je treba predložiti Ministrstvu za notranje zadeve.