Reševanje oseb ujetih v dvigalu

Reševanje oseb ujetih v dvigalu se izvaja skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS št. 83/2007) in v skladu z navodili monterja dvigal, v objektu naročnika na lokaciji.


Zaradi zagotavljanja zakonitosti naši varnostniki posedujejo ustrezno licenco, so usposobljeni in so seznanjeni z navodili za uporabo in reševanje oseb iz kabine ter jaška dvigala. Prav tako zagotavljamo, da najkrajši čas med klicem v sili in vzpostavitvijo stika z osebami v kabini, čas med klicem in prihodom reševalcev do dvigala ne presega 120 minut razen, če gre za višjo silo (naravna nesreča, prometna nesreča, itd.). Po zaključku reševanja podatke o času klica in prihodu reševalca k dvigalu ter čas dejanskega reševanja oseb iz dvigala vnesemo v dokumente varnostno nadzornega centra, ki so vedno na razpolago tudi pristojnemu inšpektorju.