Protipožarno varovanje

Požarno varovanje je zakonsko urejeno v Pravilniku o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Ul.l.RS 107/2007) in ga lahko opravljajo pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost varovanja in imajo licenco za opravljanje zasebnega varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur.l.RS 126/03). Pooblastila za požarno varovanje si izvajalci pridobijo pri Upravi za zaščito in reševanje MORS.


Izvajalec požarnega varovanja lahko varuje le tiste objekte, pri katerih lahko fizično posreduje najkasneje v roku 15 minut po sprejemu signala v varnostno nadzornem centru in v katerih je vgrajen brezhibni sistem aktivne požarne zaščite za katere mora imeti naročnik potrdilo o brezhibnem delovanju ter poročilo o pregledu in preizkusu, da je sistem primeren za povezavo s sprejemnikom signalov v varnostno nadzornem centru.


Naše podjetje, FORTIM, varovanje, ima pridobljena vsa omenjena potrebna dovoljenja in potrdila in izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje požarnega varovanja.


V primeru sprejema signala protipožarnega alarmnega sistema, intervencijska skupina ob prihodu na objekt ugotovi stanje in v primeru začetnega požara pristopi k gašenju, v primeru razvitega požara pa obvesti o dogodku gasilsko brigado in organizira prihod gasilcev na kraj požara.