Fizično varovanje

 Področje fizičnega varovanja v R. Sloveniji ureja Zakon o zasebnem varovanju. V skladu z omenjenim zakonom smo za opravljanje dejavnosti fizičnega varovanja premoženja pridobili obvezno licenco Ministrstva za notranje zadeve. Prav tako smo dolžni zagotavljati, da storitve fizičnega varovanja za naše podjetje opravljajo zgolj osebe, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom o delovnih razmerjih, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:  1.  so brez zadržkov javnega reda

  2. so državljani držav članic Evropske unije

  3. so zdravstveno sposobni za opravljanje nalog varnostnika


Ostala določila v zvezi s pravicami in dolžnostmi varnostnikov, službeno izkaznico, delovno obleko, evidencami varnostnikov in razni drugi predpisi, pomembni za dejavnost fizičnega varovanja, so razvidni iz navedenega zakona.


ORGANIZACIJA VARNOSTNE SLUŽBE


Ključnega pomena za izvajanje varovanja je varnostni načrt. Varnostni načrt opredeljuje najučinkovitejšo možno uporabo vseh elementov varnostnega sistema podjetja. Vsebuje natančna navodila za obnašanje in ukrepanje v vseh predvidljivih okoliščinah in v večini možnih incidentov, s katerimi se varnostno osebje lahko sreča pri svojem delu. Postopki ukrepanja so opisani natančno in v določenem zaporedju po posameznih stopnjah v skladu z veljavnim zakonom. Varnostni načrt vključuje tudi imenovanje odgovorne osebe, ki ureja spremembe organiziranosti varovanja in skrbi za dopolnitve varnostnega načrta.


Na željo naročnika izdelamo varnostni načrt za organizacijo varnostne službe v sodelovanju z vodstvom podjetja in odgovornimi osebami za varnost, ki lahko služi kot temeljni notranji akt za omenjeno področje.